SGGW

Podyplomowe Studia Baz Danych

zlecenia przez net

REKRUTACJA   >
 

Wymagania formalne

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Studia dysponują 38 miejscami. Zajęcia są odpłatne i trwają przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, tzn. w soboty i niedziele.

Opłaty i terminy

Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty kwoty za całe studia lub rozłożenia opłaty na dwie raty.

Wpisowe:
400 PLN - opłata wymagana przy składaniu dokumentów

Opłata jednorazowa:
5200 PLN - uiszczana do dnia rozpoczęcia zajęć pierwszego semestru

Opłata w ratach (dwie wpłaty semestralne):
2800 PLN - uiszczana do dnia rozpoczęcia zajęć pierwszego semestru
2800 PLN - uiszczana do dnia rozpoczęcia zajęć drugiego semestru

Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy dostarczyć w trakcie rekrutacji. Przy opłacie jednorazowej za całe studia, potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Sekretariatu Studiów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Przy dwóch opłatach semestralnych, potwierdzenia wpłaty każdej raty należy dostarczyć przed rozpoczęciem każdego semestru.

Faktury wystawiane będą wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony za naszym pośrednictwem do Kwestury SGGW w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty.

Dane do przelewu

SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Numer konta bankowego:
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

tytułem: 507-10-130300-Q00171-99 Imię i Nazwisko uczestnika

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Kwestionariusz osobowy
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnioną instytucję, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej.
   

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty w wersji papierowej można składać osobiście w sekretariacie studiów lub przesłać pocztą.

Podyplomowe Studia Administracji
Systemami i Aplikacjami
ul. Nowoursynowska 166
budynek 8, pokój 117
02-787 Warszawa

Możliwe jest także przesłanie dobrej jakości skanów wymaganych dokumentów na adres e-mail: asia@sggw.pl

Informacje jak do nas dotrzec znajdziecie Państwo tutaj

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o studiach prosimy o kontakt.
(tel: 22-59-35-850 , kom: 695-79-79-13 )

Dofinansowanie

możliwość dofinansowania studiów dla osób bezrobotnych. Dofinansowanie może stanowić nawet 100% kosztów studiów. Szczegółówe informacje oraz warunki dofinansowania znajdziecie Państwo tutaj.

systemy operacyjne • administracja • Windows Server • MS Exchange • Terminal Services • MS SharePoint • Linux • podyplomowe • Warszawa • sieci